En verder ...

Klachten en klachtenregeling

Zadkine is een grote school met veel studenten en veel medewerkers. Zadkine wil niet alleen groot maar ook veilig zijn. Daarom is het van belang dat er afspraken zijn over zaken die niet goed gaan of goed gegaan zijn.

Zadkine heeft een klachtenregeling. Het doel hiervan is om studenten te helpen en te ondersteunen bij het indienen van een klacht. Klachten kunnen gaan over onderwijsinhoud en/of de organisatie van het onderwijs in het algemeen. Vanuit de doelstelling wordt tevens getracht verbeterpunten aan te brengen bij en/of extra aandacht te geven aan zaken die dat nodig hebben.

Om dit te bereiken is het van belang dat de klachten van studenten en ouders/verzorgers op de juiste manier en door de juiste persoon worden behandeld. Iedere opleiding heeft een klachtencoördinator.

De rol van de klachtencoördinator is:

  • de klager informeren over de procedures
  • het registreren van de klacht en de uitkomst van de gevolgde procedure
  • het begeleiden van de klager
  • het doorverwijzen naar de juiste functionaris of instantie

Bezwaarprocedure

Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je schriftelijk bezwaar indienen bij jouw opleidingencentrum, de Bezwarencommissie of de Examencommissie van het opleidingencentrum.

Beroepsprocedure

Ben je het met de genomen beslissing op jouw bezwaar niet eens, dan is er nog de mogelijkheid in beroep te gaan bij de Beroepscommissie studenten Zadkine. De Beroepscommissie gaat over tot een bindende uitspraak voor beide partijen.

Meer informatie en downloads

Ik heb een klacht, bij wie moet ik zijn?

Voor meer informatie kun je terecht bij de klachtencoördinator van de opleiding (vraag bij de servicedesk/administratie wie op jouw locatie de klachtencoördinator is) of via centrale coördinator klachten, bereikbaar op maandag t/m donderdag via klachten@zadkine.nl of via (06) 460 85 210.

Downloads ongewenst gedrag

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze privacyverklaring.