Zadkine

Over Zadkine

Zadkine is een school voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. Wij leiden vakmensen op en bereiden studenten voor op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. Vakbekwaam, dichtbij en betrokken.

 • Over ons

  Dat gebeurt voor een groot deel in de praktijk. We trekken samen op met werkgevers, bedrijven en instellingen in de regio. Beter en effectiever beroepsonderwijs is onze ambitie.

  Benthemplein

  We hebben ons onderwijs daarom herkenbaar georganiseerd voor (aankomende) studenten en het bedrijfsleven. We geven onderwijs in de clusters:

  • Administratief, Secretarieel, Commercieel, Handel & Logistiek
  • Gezondheidszorg, Optiek & Welzijn
  • Horeca, Toerisme & Facilitaire dienstverlening
  • Mode & Uiterlijke verzorging
  • Sport
  • Startcollege voor niveau 1-opleidingen
  • Techniek & Technologie (deze opleidingen worden aangeboden in samenwerking met Albeda College en staan op www.techniekcollegerotterdam.nl)
  • Vakschool Schoonhoven (ambachtsopleidingen)
  • Veiligheidsacademie

  Het onderwijs wordt ondersteund door de afdelingen Onderwijsplein, HRM, Algemene ondersteuning, Facilitaire huisvesting, Finance Planning Control en de afdeling ICT.

  Organigram Zadkine 

  Mbo Transparant

  MBO Transparant geeft u inzicht in de onderwijsresultaten van Zadkine en andere mbo-scholen. De site brengt in beeld hoe deze scholen presteren op een aantal belangrijke indicatoren, zoals voortijdig schoolverlaten, diplomaresultaat en studenttevredenheid.

  De resultaten van Zadkine kunt u inzien door deze link te volgen:

  Bezoek de website MBO TRANSPARANT

 • Visie

  Ons motto is ‘leren, denken, durven, doen’. Dat zit in onze genen. Rotterdam Rijnmond is bij uitstek de regio van 'handen uit de mouwen'. De mentaliteit van aanpakken is voelbaar.

  Studenten

  Wij werken voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van onze opleidingen. Dat doen wij op basis van een aantal belangrijke uitgangspunten:

  • Wij zijn een school met toonaangevende middelbare beroepsopleidingen en hebben ons georganiseerd in branches waar de markt om vraagt.
  • Wij garanderen de basiskwaliteit van ons onderwijs en zorgen ervoor dat studenten op een maximaal haalbaar niveau een diploma behalen.
  • Wij hebben onderwijsteams die in een herkenbare en overzichtelijke organisatie verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het onderwijs en het efficiënt en effectief afleveren van gediplomeerde studenten.
  • Wij bereiden studenten in een adequate leeromgeving voor op economische zelfstandigheid of een vervolgopleiding.

  Deze uitgangspunten zijn direct terug te vinden in hoe wij het onderwijs in de praktijk vormgeven. Daarbij staat in alle gevallen voorop dat de student moet profiteren van deze inspanningen, bijvoorbeeld doordat de kwaliteit van het onderwijs toeneemt of doordat hij meer kansen op de arbeidsmarkt krijgt door een studie bij Zadkine met succes af te ronden.

 • Bestuur

  Zadkine is een stichting met een bestuur volgens het 'Raad van Toezicht'-model. Het College van Bestuur van Zadkine bestaat uit voorzitter P.H. (Philippe) Raets en CvB-leden mevrouw H.J. (Helen) Adriani MA, verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs en drs. H.T.G. (Henk) Slagt, verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijfsvoering.

  De beroepsopleidingen van Zadkine worden verzorgd door opleidingenclusters. De clusters worden geleid door clusterdirecteuren.

  Besturingsfilosofie

  Bij Zadkine staat de student centraal, maar net zo belangrijk zijn onze medewerkers en maatschappelijke partners.

  Zadkine is een mensenorganisatie, die alleen floreert als alle betrokkenen dat doen. Daarom verwachten wij van iedereen een actieve houding, die is gebaseerd op zelfontwikkeling, betrokkenheid, bereidheid tot het afleggen van verantwoording, respect en zelfrespect.

  Bestuursstructuur

  Zadkine heeft een Raad van Toezicht. Deze bestaat uit: 

  • De heer L. Bikker, voorzitter (Leendert)
   Werkzaam als: Directeur Communicatie Rabobank Nederland, bestuurder diverse maatschappelijke en culturele organisaties. 
  • De heer drs. W. Bontes (William)
   Werkzaam als: Divisie Financieel directeur VolkerWessels Infrastructuur.
  • De heer ing. H.W.M. Linssen (Harold)
   Werkzaam als: Managing director Keppel Verolme B.V.
  • De heer dr. F.J.M. Meijers (Frans)
   Werkzaam als: Directeur-eigenaar van Meijers Onderzoek & Advies, lector Pedagogiek van de beroepsvorming aan de Haagse Hogeschool.
  • Mevrouw drs. H.A. Roos-Van Aerssen (Jet)
   Werkzaam als: CFO Benelux bij eBay.
  • De heer mr. M.E.J. Salomons (Mark)
   Werkzaam als: Juridisch Adviseur.

  Bestuur en Raad van Toezicht worden ondersteund door het secretariaat bestaande uit mevrouw M. de Vos (Mieke), mevrouw E. Henkelman (Eveline) en bestuurssecretaris de heer R.J.M. Poort (Robbert).
   

  College van Bestuur Zadkine

  V.l.n.r. CvB Zadkine: Philippe Raets (voorzitter), Helen Adriani en Henk Slagt.

 • Leren en werken

  Leerwerklandschappen

  Zadkine maakt werk van de beroepspraktijkvorming. Bijvoorbeeld in leer(werk)landschappen waarin we samenwerken met bedrijven en instellingen in de regio. Op die manier krijgt de student praktijk- en theorieonderwijs op één plaats. Aansprekende leerwerklandschappen geven vaart aan een opleiding. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij SS Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport, Sparta en Erasmus MC.

  Zadkine Centers

  Bij Zadkine kunnen studenten ook ervaring opdoen in een Zadkine Center. Vanuit een Zadkine Center bieden studenten van Zadkine ondersteuning op maat aan buurtbewoners en bedrijven in de wijk waarin het center is gevestigd.

  Mensen kunnen met uiteenlopende vragen terecht bij een Zadkine Center. Zo kunnen ze binnenstappen wanneer ze tijdelijk zorghulp nodig hebben. Ook ondernemers die een stageplaats voor onze studenten willlen aanbieden zijn welkom. Studenten van met name onze opleidingen op het gebied van zorg, welzijn en administratie kunnen stage lopen in de omgeving van het Zadkine Center.

  Bekijk de contactgegevens van de Zadkine Centers.

 • Ossip Zadkine

  Ossip Zadkine is naamgever van Zadkine. In de voetsporen van zijn naamgever bouwt Zadkine met al zijn medewerkers en studenten aan de toekomst.

  Handtekening Zadkine

  OssipHet monument 'De verwoeste stad' is het Rotterdamse symbool voor de wederopbouw na de tweede wereldoorlog.

  De krachtige uitstraling van het beeld staat voor dezelfde vernieuwing en dynamiek die het instituut Zadkine nastreeft. Met speciale aandacht voor het behoud van ethische waarden.

  Studeren en werken bij Zadkine betekent ook vormgeven aan het beeld van de toekomst.

 • Subsidies

  Buiten de reguliere geldstromen, verwerft Zadkine gelden uit subsidies en fondsen om de kwaliteit van het onderwijs te versterken en de arbeidsmarktrelevantie te vergroten.

  Subsidies

  Ten behoeve van verwerving en verantwoording (compliance) van deze geldstromen werkt Zadkine met een kenniscentrum subsidies en fondsen.

  Op basis van de strategische agenda van Zadkine zoekt het kenniscentrum voortdurend naar gelden en partners die hieraan kunnen bijdragen. In de loop der jaren is hiervoor in talrijke (internationale) projecten een groot lokaal, regionaal, nationaal en internationaal netwerk opgebouwd. Het kenniscentrum is tevens een vraagbaak voor in- en externe contacten.

  Alle contacten met het kenniscentrum verlopen via:
  drs. J.A. (Jan) Smallegange (specialist subsidies en fondsen)
  Postbus 84021
  3009 CA Rotterdam
  j.smallegange@zadkine.nl  
  +31 6 11904377

 • Studentenraad

  Studenten praten via de studentenraad mee over Zadkine. De raad behartigt de belangen van de studenten in de school en praat mee over allerlei belangrijke zaken.


  Bij veel zaken die direct van belang zijn voor de studenten, heeft het bestuur de instemming van de studentenraad nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor de besteding van de stagefondsen of de hoogte van de vrijwillige bijdrage. Bij andere onderwerpen, zoals de begroting en de strategie, geeft de raad advies.

  De studentenraad kan ook zelf zaken aan de orde stellen en advies geven aan het bestuur van Zadkine, bijvoorbeeld over de veiligheid en sfeer op school, de roosters en de kwaliteit van het onderwijs. De studentenraad is een gekozen raad, die bestaat uit studenten uit alle clusters van Zadkine.

  De Studentenraad vertegenwoordigt alle studenten van Zadkine. De Studentenraad praat en beslist mee over wat er gaande is op school. Zo behartigt ze de belangen van alle studenten.

  Informatie over de Studentenraad:

  1) Hoe lang bestaat de Studentenraad?

  Sinds januari 2012 heeft Zadkine een Studentenraad. De eerste studentenraad heeft zich op Valentijnsdag (14 febr.) 2012 tijdens een Zadkine-conferentie gepresenteerd aan de medewerkers van Zadkine.

  2) Overleg met College van Bestuur

  De studentenraad is betrokken bij opleiding overstijgende onderwerpen die voor heel Zadkine van belang zijn.

  3) Wat kan en mag de Studentenraad?

  Het woord ‘medezeggenschap’ geeft aan wat we doen: we praten en beslissen mee! Hoe we dat kunnen doen is geregeld in de Wet Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs.

  Lees meer op mboraad.nl

  De Centrale studentenraad heeft rechten en bevoegdheden:

  • Het recht op initiatief:
   De studentenraad stelt vragen stellen en neemt initiatief om te onderzoeken wat er gaande is op Zadkine.
  • Het recht op informatie:
   De studentenraad heeft recht op informatie om haar werk goed te doen.
  • De bevoegdheid tot advies:
   De studentenraad adviseert over zaken die het onderwijs en de opleidingen betreffen, zoals huisvesting, veranderingen in het opleidingsaanbod.
  • De bevoegdheid tot instemming:
   Het is noodzakelijk dat de studentenraad haar instemming geeft over zaken die de rechten en plichten van de studenten betreffen, denk daarbij aan het studentenstatuut, de klachtenregeling, de onderwijsovereenkomst en de praktijkovereenkomst.

  4) Wat kan de Studentenraad niet?

  In de beginperiode werd bleek dat enkele studenten de studentenraad ingegaan zijn om meer invloed te hebben op het reilen en zeilen van hun eigen opleiding. De studentenraad kan echter niet met alle wensen en klachten van jouw eigen opleiding aan de slag. Daarvoor kun je je stem laten horen op je eigen opleiding.

  Gelukkig bleven er gemotiveerde studenten over en kwamen er nieuwe enthousiastelingen bij, die de studentenraad verder uitgebouwd hebben en verbinding gelegd hebben met JOB.

  5) Job

  We doen het niet alleen.

  De Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) is een belangenvereniging voor studenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). Zij geven trainingen en ondersteunen de MBO Studentenraden in Nederland.

  Het leuke daaraan is dat je studenten van verschillende roc's leert kennen die, in hun eigen situatie, met dezelfde dingen bezig zijn als jij. Door uit te wisselen kun je elkaar ondersteunen in wat je wilt bereiken.

  Lees meer op jobmbo.nl

  6) Wij zoeken contact met jou

  Spreekt de mogelijkheid tot medezeggenschap je aan en wil je graag een bijdrage leveren aan de Studentenraad? 

  De studentenraad is

  • op zoek naar nieuwe leden om uit te breiden,
  • wil meer contact met de studenten,
  • wil het gesprek aangaan met jou over goed onderwijs.

  Heb je interesse? Binnenkort zijn er weer verkiezingen. Meld je aan als kandidaat! En voor alle studenten: Laat je stem horen en stem op een van de kandidaten!

  Kandidaatstelling en verkiezingen gebeurt via N@Tschool! Hier vind je ook geregeld de laatste nieuwe berichtjes van de studentenraad, dus kijk af en toe!

  7) Contact

  De studentenraad wil graag contact met de studenten van Zadkine om hun belangen goed te kunnen vertegenwoordigen, we willen de studenten goed informeren en we willen graag weten wat er leeft bij jullie.

  Mogelijkheden tot contact met de Studentenraad:

Cookies

Voor een volledige werking van de website worden cookies op uw computer gezet. Daarnaast worden cookies geplaatst voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen Google Analytics, de werking van socialmedia-knoppen en reactiemogelijkheden op blogberichten. Wilt u meer informatie over hoe deze website omgaat met uw privacy en welke cookies worden opgeslagen, lees dan onze cookiepagina.